Chi tiết về Tác giả

Hậu, Lê Long

  • S. 49 (2010) - Công nghệ ngân hàng
    Vận dụng lý thuyết định giá quyền chọn vào dự báo rủi ro phá sản của doanh nghiệp – mô hình KMV
    Tóm tắt  PDF
  • S. 124 (2016) - Nghiên cứu trao đổi
    Tác động của đa dạng hóa thu nhập đến hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại Việt Nam
    Tóm tắt  PDF