Chi tiết về Tác giả

Vinh, Lê Hoàng

 • S. 27 (2008) - Công nghệ ngân hàng
  Các nguyên tắc xây dựng cơ cấu vốn cho doanh nghiệp
  Tóm tắt  PDF
 • S. 36 (2009) - Công nghệ ngân hàng
  Xây dựng mô hình cơ cấu vốn hợp lý cho doanh nghiệp Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 37 (2009) - Công nghệ ngân hàng
  Xây dựng mô hình cơ cấu vốn hợp lý cho doanh nghiệp Việt Nam.(tiếp theo)
  Tóm tắt  PDF
 • S. 40 (2009) - Nghiên cứu trao đổi
  Tính tất yếu tồn tại của tín dụng thương mại trong nền kinh tế thị trường
  Tóm tắt  PDF
 • S. 61 (2011) - Đầu tư tài chính
  Đo lường suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA)
  Tóm tắt  PDF