Chi tiết về Tác giả

Anh, Lê Hoàng

  • S. 129 (2016) - Nghiên cứu trao đổi
    Mô hình GARCH trong dự báo sự biến động của giá dầu thế giới
    Tóm tắt  PDF