Chi tiết về Tác giả

Châu, Lê Hồ An

  • S. 13 (2006) - Nghiên cứu trao đổi
    Bàn về một số điều kiện cần thiết để phát triển thị trường công cụ tín dụng phái sinh tại Việt Nam
    Tóm tắt  PDF