Chi tiết về Tác giả

Chi, Lê Hà Diễm

 • S. 112 (2015) - Nghiên cứu trao đổi
  Đánh giá mức độ cạnh tranh của thị trường ngân hàng Việt Nam bằng mô hình Panzar - Rosse
  Tóm tắt  PDF
 • S. 118 +119 (2016) - Nghiên cứu trao đổi
  Ảnh hưởng của dòng tiền đến đầu tư: Nghiên cứu trong trường hơp hạn chế tài chính
  Tóm tắt  PDF
 • S. 128 (2016) - Nghiên cứu trao đổi
  Ảnh hưởng của rủi ro hệ thống và rủi ro phi hệ thống đến quy mô đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam
  Tóm tắt  PDF