Chi tiết về Tác giả

Thành, Lê Chí

 • S. 4 (2005) - Nghiên cứu trao đổi
  Xu hướng điều chỉnh cơ cấu dự trữ ngoại hối của các Ngân hàng Trung ương Châu Á và những tác động của nó
  Tóm tắt  PDF
 • S. 8 (2006) - Công nghệ ngân hàng
  Công tác nghiên cứu thị trường tại một ngân hàng cổ phần thương mại
  Tóm tắt  PDF
 • S. 10 (2006) - Công nghệ ngân hàng
  Bao thanh toán xuất khẩu – Cần có cái nhìn rõ hơn
  Tóm tắt  PDF
 • S. 11 (2006) - Nghiên cứu trao đổi
  Xu hướng quản trị mối quan hệ với khách hàng trong ngân hàng thế giới
  Tóm tắt  PDF
 • S. 27 (2008) - Đầu tư tài chính
  Thị trường chứng khoán tháng 5 tại tp.HCM
  Tóm tắt  PDF
 • S. 28 (2008) - Đầu tư tài chính
  Nhận định thị trường chứng khoán tháng 6/2008
  Tóm tắt  PDF
 • S. 29 (2008) - Đầu tư tài chính
  Nhận định tình hình thị trường tháng 7
  Tóm tắt  PDF
 • S. 32 (2008) - Đầu tư tài chính
  Nhận định thị trường tháng 10
  Tóm tắt  PDF