Chi tiết về Tác giả

Anh, Lê Cao Hoàng

  • S. 74 (2012) - Nghiên cứu trao đổi
    Kiểm định mô hình chỉ số Z của Altman trong dự báo thất bại doanh nghiệp tại Việt Nam
    Tóm tắt  PDF