Chi tiết về Tác giả

Lâm, Lê Bảo

  • S. 118 +119 (2016) - Nghiên cứu trao đổi
    Phân tích sự khác biệt về đầu tư của doanh nghiệp theo hình thức sở hữu bằng phương pháp phân rã Oaxaca-Blinder
    Tóm tắt  PDF