Chi tiết về Tác giả

Khang, Lê An

  • S. 28 (2008) - Đầu tư tài chính
    Mô hình kinh tế lượng xác định mức độ thông tin bất cân xứng: tình huống thị trường chứng khoán Tp.HCM
    Tóm tắt  PDF