Chi tiết về Tác giả

Nguyên, Lê Đức

 • S. 18 (2007) - Đầu tư tài chính
  Giải pháp nhằm giảm biến động giá cổ phiếu ở Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 19 (2007) - Đầu tư tài chính
  Giải pháp nhằm giảm biến động giá cổ phiếu ở Việt Nam.(tiếp theo)
  Tóm tắt  PDF
 • S. 20 (2007) - Nghiên cứu trao đổi
  Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả tài chính quy mô nhỏ ở Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 25 (2008) - Công nghệ ngân hàng
  Ngân hàng thương mại Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh bằng sự khác biệt
  Tóm tắt  PDF
 • S. 27 (2008) - Nghiên cứu trao đổi
  Giải pháp cho sự tồn tại và phát triển vững chắc Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở
  Tóm tắt  PDF