Chi tiết về Tác giả

Phúc, Lê Đỗ Hoàng

  • S. 113 (2015) - Nghiên cứu trao đổi
    Vai trò cổ đông chiến lược đối với lợi nhuận các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam
    Tóm tắt  PDF