Chi tiết về Tác giả

Nghi, Lê Đình

  • S. 127 (2016) - Nghiên cứu trao đổi
    Nghiên cứu về độ biến thiên của suất sinh lợi cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam
    Tóm tắt  PDF