Chi tiết về Tác giả

Hoa, Lâm Thị Hồng

 • S. 1 (2004) - Nghiên cứu trao đổi
  Tái lập ngân hàng để phát triển - các điều kiện cần thiết để thực hiện thành công
  Tóm tắt  PDF
 • S. 9 (2006) - Nghiên cứu trao đổi
  Thử phân tích một căn bệnh quản trị trong ngân hàng.
  Tóm tắt  PDF
 • S. 10 (2006) - Chủ đề
  Hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt của hệ thống ngân hàng Việt Nam: 55 năm nhìn lại
  Tóm tắt  PDF
 • S. 16 (2007) - Diễn đàn Tài chính - Ngân hàng
  Kiểm toán nội bộ Ngân hàng Trung ương
  Tóm tắt  PDF
 • S. 22+23 (2008) - Nghiên cứu trao đổi
  Thanh toán tiền lương qua thẻ. Dấu ân dịch vụ thanh toán qua ngân hàng năm 2008
  Tóm tắt  PDF
 • S. 32 (2008) - Nghiên cứu trao đổi
  Bước ngoặt của thị trường ngân hàng Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 38 (2009) - Đầu tư tài chính
  Minh bạch thông tin – Yêu cầu thực tiễn và mức độ đáp ứng
  Tóm tắt  PDF
 • S. 44 (2009) - Nghiên cứu trao đổi
  Gói kích thích kinh tế - Nhìn lại và hy vọng
  Tóm tắt  PDF
 • S. 56 (2010) - Nghiên cứu trao đổi
  Tác động từ những bình luận về thông tư 13 - Nhìn lại cách truyền thông văn bản
  Tóm tắt  PDF
 • S. 62 (2011) - Chủ đề
  Trách nhiệm của cá nhân đối với sự phát triển của ngành
  Tóm tắt  PDF
 • S. 67 (2011) - Công nghệ ngân hàng
  Kế toán công cụ tài chính của các ngân hàng thương mại những vướng mắc từ góc nhìn chính sách
  Tóm tắt  PDF
 • S. 87 (2013) - Nghiên cứu trao đổi
  Thực hiện đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng” giai đoạn 2011-2012
  Tóm tắt  PDF