Chi tiết về Tác giả

Lộc, Lâm Quang

  • S. 101 (2014) - Nghiên cứu trao đổi
    Mối liên hệ giữa quản trị vốn lưu động và khả năng tạo lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam giai đoạn 2008 - 2013
    Tóm tắt  PDF