Chi tiết về Tác giả

Âu, Lâm Nguyễn Kim

  • S. 38 (2009) - Đầu tư tài chính
    Tổng hợp thị trường tài chính tháng 4 – Triển vọng của kinh tế toàn cầu và Việt Nam
    Tóm tắt  PDF
  • S. 42 (2009) - Đầu tư tài chính
    Sự biến động của đồng Đô la
    Tóm tắt  PDF