Chi tiết về Tác giả

Văn Mười Một, Huỳnh

  • S. 132 (2017) - NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ VĨ MÔ
    Đầu tư công, chất lượng thể chế và đầu tư tư nhân: Bằng chứng từ dữ liệu cấp tỉnh, thành Việt Nam
    Tóm tắt  PDF
  • S. 146 (2018) - NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ VĨ MÔ
    Mối quan hệ giữa thuế, FDI và chất lượng môi trường ở các nước đang phát triển
    Tóm tắt  PDF