Chi tiết về Tác giả

Thanh Điền, Huỳnh

  • S. 139 (2017) - KỶ NIỆM NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM
    Nhận diện dấu hiệu tái cấu trúc doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập: trường hợp nghiên cứu tại TP. Hồ Chí Minh
    Tóm tắt  PDF