Chi tiết về Tác giả

Quang Linh, Huỳnh

  • S. 136 (2017) - TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
    Mối quan hệ giữa quản trị doanh nghiệp và hiệu quả kinh doanh: trường hợp các doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh
    Tóm tắt  PDF