Chi tiết về Tác giả

Ngọc Chương, Huỳnh

  • S. 141 (2017) - NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ VĨ MÔ
    Phối hợp chính sách tài khóa và chính sách an toàn vĩ mô trong việc ổn định tài chính - nghiên cứu trường hợp Việt Nam
    Tóm tắt  PDF
  • S. 142+143 (2018) - NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ VĨ MÔ
    Đánh giá tính liên kết trong phát triển công nghiệp tại Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
    Tóm tắt  PDF