Chi tiết về Tác giả

Một, Huỳnh Văn Mười

  • S. 125 (2016) - Nghiên cứu trao đổi
    Chất lượng thể chế và đầu tư công: Bằng chứng thực nghiệm từ dữ liệu cấp tỉnh/thành tại Việt Nam
    Tóm tắt  PDF