Chi tiết về Tác giả

Giang, Huỳnh Thị Thúy

  • S. 63 (2011) - Nghiên cứu trao đổi
    Hình thức hợp tác công tư cho phát triển hạ tầng giao thông tại Việt Nam
    Tóm tắt  PDF