Chi tiết về Tác giả

Lan, Huỳnh Thị Phượng

  • S. 129 (2016) - Nghiên cứu trao đổi
    Mối quan hệ giữa vị thế tài sản nước ngoài ròng và sự phát triển tài chính - Trường hợp các nước đang phát triển ơ Châu Á
    Tóm tắt  PDF