Chi tiết về Tác giả

Châu, Huỳnh Thị Minh

  • S. 88 (2013) - Nghiên cứu trao đổi
    Mô hình phân tích hiệu quả làm việc đội/nhóm cho các ngân hàng Việt Nam
    Tóm tắt  PDF