Chi tiết về Tác giả

Hà, Huỳnh Thị Cẩm

  • S. 118 +119 (2016) - Nghiên cứu trao đổi
    Tình trạng kinh tế vĩ mô và tốc độ điều chỉnh đòn bẩy mục tiêu: Nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam
    Tóm tắt  PDF
  • S. 126 (2016) - Nghiên cứu trao đổi
    Kiệt quệ tài chính và tránh thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam
    Tóm tắt  PDF