Chi tiết về Tác giả

Khiêm, Huỳnh Quốc

  • S. 88 (2013) - Nghiên cứu trao đổi
    Lãi suất cơ bản và thực trạng điều hành lãi suất cơ bản tại Việt Nam
    Tóm tắt  PDF
  • S. 89 (2013) - Nghiên cứu trao đổi
    Nguyên tắc Taylor và điều hành lãi suất cơ bản ở Việt Nam
    Tóm tắt  PDF