Chi tiết về Tác giả

Chương, Huỳnh Ngọc

  • S. 81 (2012) - Nghiên cứu trao đổi
    Ảnh hưởng của môi trường thể chế đến dòng vốn FDI vào Tp. Hồ Chí Minh giai đoạn 2000-2011
    Tóm tắt  PDF