Chi tiết về Tác giả

Trọng, Hoàng

  • S. 45 (2009) - Công nghệ ngân hàng
    Phân tích hệ thống giám sát tài chính ngân hàng Việt Nam
    Tóm tắt  PDF