Chi tiết về Tác giả

Thị Thanh Hằng, Hoàng

  • S. 147 (2018) - NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ VĨ MÔ
    Phương pháp ước lượng hiệu quả can thiệp trung hòa của ngân hàng trung ương
    Tóm tắt  PDF