Chi tiết về Tác giả

Thị Phương Anh, Hoàng

 • S. 132 (2017) - THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VÀ CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH
  Cấu trúc vốn và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 136 (2017) - TÀI CHÍNH QUỐC TẾ
  Hội nhập tài chính của các nước Đông Nam Á với thế giới: phân tích thông qua mối quan hệ giữa các thị trường chứng khoán
  Tóm tắt  PDF
 • S. 140 (2017) - THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VÀ CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH
  Hiệu ứng chuyển tháng trên thị trường chứng khoán Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 144 (2018) - TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
  Tác động của chất lượng quản trị đến thanh khoản của cổ phiếu: bằng chứng từ các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 156 (2019) - BÀI VIẾT
  Ảnh hưởng của tốc độ điều chỉnh tỷ lệ tiền mặt về mức tối ưu lên giá trị doanh nghiệp trong dài hạn
  Tóm tắt  PDF