Chi tiết về Tác giả

Hữu Hòa, Hoàng

  • S. 157 (2019) - BÀI VIẾT
    Nghiên cứu ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến động lực làm việc của người lao động trong các doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh
    Tóm tắt  Không đề