Chi tiết về Tác giả

Loan, Hoàng Xuân Bích

  • S. 30 (2008) - Nghiên cứu trao đổi
    Sự hài lòng của khách hàng – Vấn đề quan tâm hàng đầu của các ngân hàng thương mại
    Tóm tắt  PDF