Chi tiết về Tác giả

Anh, Hoàng Thị Phương

  • S. 114 (2015) - Nghiên cứu trao đổi
    Mối quan hệ giữa tốc độ tăng trưởng tổng tài sản và tỷ suất sinh lợi chứng khoán: Bằng chứng tại thị trường Việt Nam
    Tóm tắt  PDF
  • S. 115 (2015) - Nghiên cứu trao đổi
    Tính độc lập của hội đồng quản trị và thành quả công ty
    Tóm tắt  PDF