Chi tiết về Tác giả

Dũng, Hoàng Mạnh

  • S. 2 (2005) - Công nghệ ngân hàng
    Hoàn thiện hệ thống quản trị chất lượng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đại học ở nước ta.
    Tóm tắt  PDF