Chi tiết về Tác giả

Thúy Ái, Hồ

  • S. 152 (2018) - THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VÀ CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH
    Ứng dụng mô hình Garch trong xây dựng chỉ số căng thẳng tài chính cho Việt Nam
    Tóm tắt  PDF