Chi tiết về Tác giả

Đức, Hồ Việt

  • S. 36 (2009) - Nghiên cứu trao đổi
    Mua bán sáp nhập doanh nghiệp – Xu hướng mới của nền kinh tế Việt Nam
    Tóm tắt  PDF
  • S. 37 (2009) - Nghiên cứu trao đổi
    Mua bán sáp nhập doanh nghiệp – Xu hướng mới của nền kinh tế Việt Nam.(tiếp theo)
    Tóm tắt  PDF