Chi tiết về Tác giả

Tiến, Hồ Viết

 • S. 1 (2004) - Công nghệ ngân hàng
  Lợi nhuận và rủi ro thị trường cổ phiếu ở Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 2 (2005) - Công nghệ ngân hàng
  Lợi nhuận và rủi ro thị trường cổ phiếu ở Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 7 (2005) - Nghiên cứu trao đổi
  Tổng quan về thị trường các sản phẩm phái sinh.
  Tóm tắt  PDF
 • S. 15 (2007) - Nghiên cứu trao đổi
  Tổng quan về thị trường cổ phiếu thế giới năm 2006
  Tóm tắt  PDF
 • S. 44 (2009) - Đầu tư tài chính
  Quan hệ giữa thị trường cổ phiếu Việt Nam và các thị trường cổ phiếu thế giới
  Tóm tắt  PDF
 • S. 50 (2010) - Công nghệ ngân hàng
  Ứng dụng phương pháp VaR để đánh giá rủi ro của hoạt động đầu tư cổ phiếu và đầu tư vàng
  Tóm tắt  PDF
 • S. 76 (2012) - Nghiên cứu trao đổi
  So sánh hiệu quả của phát hành cổ phiếu bổ sung trong giai đoạn thị trường thuận lợi và không thuận lợi: trường hợp HOSE 2007-2010
  Tóm tắt  PDF