Chi tiết về Tác giả

Thành, Hồ Trung

  • S. 98 (2014) - Nghiên cứu trao đổi
    Thanh toán RFID - Những thành công trên thê giới và khả năng triển khai tại khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM
    Tóm tắt  PDF