Chi tiết về Tác giả

Hoài, Hồ Thu

  • S. 116 (2015) - Nghiên cứu trao đổi
    Mối quan hệ động giữa tính bất định trong dòng tiền và quyết định đầu tư
    Tóm tắt  PDF