Chi tiết về Tác giả

Ái, Hồ Thúy

 • S. 16 (2007) - Công nghệ ngân hàng
  Ứng dụng công cụ phái sinh vào bảo hiểm rủi ro tỷ giá
  Tóm tắt  PDF
 • S. 17 (2007) - Công nghệ ngân hàng
  Ứng dụng công cụ phái sinh vào bảo hiểm rủi ro tỷ giá.(tiếp theo)
  Tóm tắt  PDF
 • S. 51 (2010) - Nghiên cứu trao đổi
  Sự phát triển của công cụ phái sinh và những trường hợp thất bại
  Tóm tắt  PDF
 • S. 72 (2012) - Đầu tư tài chính
  ETF: Lợi ích, rủi ro và triển vọng tại Việt Nam
  Tóm tắt  PDF