Chi tiết về Tác giả

Tuyến, Hồ Tấn

  • S. 90 (2013) - Nghiên cứu trao đổi
    Ứng dụng mô hình toán tối ưu trong bố trí mạng lưới ATM
    Tóm tắt  PDF