Chi tiết về Tác giả

Nguyên, Hồ Phúc

  • S. 5 (2005) - Nghiên cứu trao đổi
    Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam đồng hành cùng nông dân Việt Nam trên con đường hội nhập quốc tế.
    Tóm tắt  PDF