Chi tiết về Tác giả

Dương, Hà Văn

 • S. 85 (2013) - Nghiên cứu trao đổi
  Các giải pháp hạn chế nợ quá hạn tại các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay
  Tóm tắt  PDF
 • S. 88 (2013) - Chủ đề
  Giải pháp phát triển tín dụng ngân hàng trên địa bàn Tp.HCM
  Tóm tắt  PDF
 • S. 99 (2014) - Chủ đề
  Hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng trên địa bàn TP.HCM
  Tóm tắt  PDF
 • S. 121 (2016) - Nghiên cứu trao đổi
  Quản trị rủi ro vận hành tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
  Tóm tắt  PDF