Chi tiết về Tác giả

Phước, Hà Minh

  • S. 78 (2012) - Đầu tư tài chính
    Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lời của cổ phiều niêm yết trên sàn chứng khoán Tp.HCM
    Tóm tắt  PDF