Chi tiết về Tác giả

Bôn, Dương Văn

  • S. 68 (2011) - Công nghệ ngân hàng
    Kinh nghiệm đánh giá các khoản cho vay dựa trên đo lường các yếu tố rủi ro
    Tóm tắt  PDF