Chi tiết về Tác giả

Sáu, Dương Thị Ngọc

  • S. 96 (2014) - Chủ đề
    Xử lý nợ xấu của các ngân hàng thương mại Việt Nam qua Công ty Quản lý tài sản
    Tóm tắt  PDF