Chi tiết về Tác giả

Tâm, Dương Nguyễn Thanh

 • S. 74 (2012) - Nghiên cứu trao đổi
  Đo lường các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ bao thanh toán nội địa của doanh nghiệp trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh
  Tóm tắt  PDF
 • S. 85 (2013) - Nghiên cứu trao đổi
  Tác động của cấu trúc nợ đến chất lượng lợi nhuận của doanh nghiệp
  Tóm tắt  PDF
 • S. 92 (2013) - Chủ đề
  Độ nhạy cảm giữa dòng tiền và đầu tư
  Tóm tắt  PDF