Chi tiết về Tác giả

Sơn, Dương Hùng

 • S. 15 (2007) - Công nghệ ngân hàng
  Lựa chọn phương pháp định giá cổ phiếu – Lý thuyết và ứng dụng thực tiễn vào Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 21 (2007) - Công nghệ ngân hàng
  Ứng dụng phân tích kỹ thuật vào thị trường chứng khoán
  Tóm tắt  PDF
 • S. 24 (2008) - Đầu tư tài chính
  Chiến lược đầu tư cổ phiếu hợp lý - Con đường dẫn đến thành công
  Tóm tắt  PDF
 • S. 26 (2008) - Đầu tư tài chính
  Giải pháp thành lập quỹ đầu tư chỉ số tại Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 29 (2008) - Công nghệ ngân hàng
  Nâng cao sự minh bạch thông tin tại công ty đại chúng
  Tóm tắt  PDF
 • S. 30 (2008) - Đầu tư tài chính
  Kỹ thuật quản lý quỹ đầu tư chỉ số- Kinh nghiệm thế giới và ứng dụng vào thực tế Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 32 (2008) - Nghiên cứu trao đổi
  Lợi ích của Quỹ Đầu tư chỉ số và ứng dụng
  Tóm tắt  PDF
 • S. 37 (2009) - Công nghệ ngân hàng
  Vận dụng kinh nghiệm nước ngoài để hình thành Quỹ đầu tư chỉ số dạng ETF ở Việt Nam
  Tóm tắt  PDF