Chi tiết về Tác giả

Thi, Dương Bá Vũ

  • S. 89 (2013) - Nghiên cứu trao đổi
    Mô hình tài sản thương hiệu dịch vụ ngân hàng: Trường hợp Vietcombank chi nhánh Huế
    Tóm tắt  PDF