Chi tiết về Tác giả

Khoa, Dương Đăng

  • S. 20 (2007) - Đầu tư tài chính
    Những ưu điểm của huy động vốn bằng phát hành trái phiếu doanh nghiệp
    Tóm tắt  PDF