Chi tiết về Tác giả

Việt, Cung Trần

  • S. 8 (2006) - Công nghệ ngân hàng
    Vận dụng phương pháp phân tích chi phí lợi ích trong đánh giá chính sách ưu đãi đầu tư tại Việt Nam
    Tóm tắt  PDF
  • S. 9 (2006) - Công nghệ ngân hàng
    Vận dụng phương pháp phân tích chi phí lợi ích trong đánh giá chính sách ưu đãi đầu tư tại Việt Nam.(tiếp theo)
    Tóm tắt  PDF